App
 

Đội ngũ

Nguyễn Trịnh Hồng Ngọc

Founder - CEO

Lê Chơn Nhựt Bình

CTO

Lê Phạm Anh Vy

Bác sĩ cố vấn chuyên sâu